Veelgestelde vragen over beschermingsbewind

Hieronder kunt u de veelgestelde vragen omtrent beschermingsbewind terugvinden. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die voor lange- of korte termijn niet in staat zijn hun eigen financiën zelfstandig te behartigen. Dit kan zijn wegens de volgende redenen:

  • Psychische klachten
  • Lichamelijke klachten
  • Het hebben van problematische schulden en/of verkwisting

Niet alleen de persoon die onder beschermingsbewind gesteld wil worden kan beschermingsbewind aanvragen, er zijn ook andere partijen die dit kunnen doen. De volgende personen of instellingen kunnen beschermingsbewind aanvragen:

  • De betrokkene zelf;
  • Partner van de betrokkene;
  • Familieleden van de betrokkenen tot in de vierde graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten;
  • Degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd indien de betrokkene minderjarig is;
  • De curator, beschermingsbewindvoerder of mentor;
  • De officier van Justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is;
  • De instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt.

Beschermingsbewind is nooit gratis, maar kan eventueel wel worden vergoed door de gemeente.
Om te kunnen bepalen of er recht is op vergoeding wordt er gekeken naar het inkomen. Mensen met een minimuminkomen hebben veelal recht op vergoeding door middel van bijzondere bijstand. Dit kunnen wij voor u aanvragen.

Indien er sprake is van problematische schulden is het vaak noodzakelijk om een schuldhulpverleningstraject op te starten. Door onze jarenlange ervaring in de (gemeentelijke) schuldhulpverlening kunnen wij eventueel een schuldhulpverleningstraject opstarten.

Bij het berekenen van uw afloscapaciteit wordt er rekening gehouden met de kosten van het beschermingsbewind. Deze kosten worden in mindering gebracht op uw afloscapaciteit.
Indien er geen sprake zou zijn van beschermingsbewind, dan zou de volledige afloscapaciteit worden gereserveerd voor uw schuldeisers.

Beschermingsbewind duurt zo lang het nodig is en hangt af van de grond waarop er beschermingsbewind wordt aangevraagd.

Indien er sprake is van problematische schulden en beschermingsbewind op grond hiervan het bewind wordt uitgesproken, geldt dit voor de termijn dat er sprake is van problematische schulden. Dit wordt schuldenbewind genoemd. Indien nodig, kan dit worden omgezet naar beschermingsbewind voor langere duur.

Als blijkt dat beschermingsbewind noodzakelijk is doordat iemand wegens psychische- en/of lichamelijke klachten tijdelijk niet in staat is om zijn financiën zelf te beheren, kan er beschermingsbewind worden aangevraagd voor zolang dit nodig is.

Als blijkt dat beschermingsbewind noodzakelijk is doordat iemand langdurig te lijden heeft onder psychische- en/of lichamelijke klanten en daardoor zelf zijn financiële zaken niet zelfstandig kan behartigen, kan er eventueel beschermingsbewind worden aangevraagd voor onbepaalde tijd.

Zodra u onder bewind staat, betekent dit dat wij (als beschermingsbewindvoerder) uw financiën regelen. Dit doen wij echter niet alleen. Hiervoor hebben wij uw toestemming of toestemming van de kantonrechter nodig. Daarnaast leggen wij jaarlijks verantwoording af aan u en de kantonrechter.

Beschermingsbewind is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Als het beschermingsbewind moet worden opgeheven, gebeurt dit via de kantonrechter. De kantonrechter heft het beschermingsbewind op als de redenen voor het bewind niet meer aanwezig zijn.

Een beschermingsbewindvoerder zorgt er voor dat de financiële zaken van de betrokkene worden behartigd en dat voor eventuele een oplossing wordt gezocht.

De beschermingsbewindvoerder is er dus om uw belangen te behartigen, uiteraard binnen de kaders van de wet.

Een WSNP-bewindvoerder wordt toegewezen zodra iemand wordt toegelaten tot een WSNP-traject (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen). De WSNP-bewindvoerder controleert of u zich aan de gestelde voorwaarden houdt en dient er tevens voor te zorgen dat er zoveel mogelijk wordt afgelost op de schulden. De WSNP-bewindvoerder behartigt daarmee dus de belangen van de schuldeisers en niet van u.

Dit betekent dat iemand zowel een beschermingsbewindvoerder als WSNP-bewindvoerder kan hebben. 

Indien u uzelf, of een familielid, wilt aanmelden voor beschermingsbewind kunt u contact met ons opnemen via deze pagina.

Indien er géén algeheel akkoord wordt bereikt met de schuldeisers kan er een verzoek worden ingediend bij de rechtbank. Het verzoek waar hiervoor ingediend kan worden is een WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Hierbij beoordeelt de rechter of u in aanmerking komt voor een WSNP. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe uw schulden zijn ontstaan en of u heeft voldaan aan diverse voorwaarden.

Indien de rechtbank het verzoekschrift toekent, zijn schuldeisers verplicht mee te werken aan dit traject, waarbij u alsnog de kans kan worden geboden om uw schulden meestal binnen 36 maanden op te lossen. Bij een WSNP-traject wordt er een WSNP-bewindvoerder aangewezen door de rechtbank. De WSNP-bewindvoerder dient ervoor te zorgen dat u zoveel mogelijk afdraagt aan uw schuldeisers.

Let op: een WSNP-bewindvoerder heeft een andere functie dan een beschermingsbewindvoerder.